Algemene voorwaarden

Inhoud

I. Voorwaarden voor gebruik van de website en algemeen
II. Specifieke voorwaarden adverteren accommodatie(s)
III. Voorwaarden voor het plaatsen van een beoordeling

Algemene voorwaarden Reiscompany

Op deze pagina staan de algemene voorwaarden van Reiscompany. De website www.campingitalie.eu (“Campingitalie.eu”) is een website van en wordt beheerd door Reiscompany (Reiscompany). Reiscompany is de eigenaar van de website Campingfrankrijk.eu.

Over Reiscompany

Reiscompany is gevestigd aan de Groenendaal 23b (3011SK) in Rotterdam en ingeschreven bij de KvK onder nummer: 24459641. Het BTW-nummer is NL133709462B01.

Wat doet Reiscompany?

De website Campingfrankrijk.eu is een platform voor het aanbieden en vinden van campings en tevens een blog met informatie over Frankrijk. Het doel van de website is om bezoekers op een overzichtelijke wijze in contact te brengen met campings in Frankrijk.

Reiscompany is de exploitant van de website waarop geadverteerd wordt. De website fungeert derhalve als platform voor adverteerders en bezoekers. Reiscompany is geen eigenaar van de accommodaties op de website, geen intermediair en niet betrokken bij overeenkomsten gesloten tussen een accommodatie (adverteerder) en bezoekers.

Reiscompany zal via de website Campingfrankrijk.eu het platform marketen en campingeigenaren en bezoekers van de website assisteren om te komen tot optimaal gebruik van deze website.

Introductie

Voor het gebruik van de website zijn spelregels nodig. Deze worden in de Algemene Voorwaarden uiteengezet. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website en op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten tussen Reiscompany en de gebruikers van de website Campingfrankrijk.eu. Gebruikers van de website zijn onder meer bezoekers en adverteerders. De tekst van deze Algemene Voorwaarden wordt aangeboden in de Nederlandse taal en in andere talen. Bij tegenstrijdigheid of onduidelijkheid van bepalingen is de Nederlandse versie doorslaggevend. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden ongeldig, niet bindend, nietig of vernietigbaar is, heeft dit geen gevolgen voor de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden.

Reiscompany heeft het recht om de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De nieuwe versie van de Algemene Voorwaarden is toepasselijk vanaf het moment van bekendmaking.

I. Voorwaarden voor gebruik van de website en algemeen

Dit deel van de Algemene Voorwaarden geldt voor iedereen die op welke wijze dan ook gebruik maakt van de website, zoals door de website te bezoeken, erop te adverteren en/of door een informatie- of reserveringsaanvraag te maken als bezoeker of door met Reiscompany een andere overeenkomst te sluiten.

Omgangsvormen

Reiscompany verlangt van alle gebruikers dat zij zich tegenover anderen en tegenover Reiscompany correct gedragen. Voor alle gebruikers geldt dat het niet toegestaan is om:

 • Onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens te plaatsen.
 • Reclame te maken voor producten of diensten anders dan volgens het format van de website.
 • Te handelen in strijd met rechten van derden, zoals rechten van intellectuele eigendom.
 • Virussen te verspreiden of berichten te verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten.
 • De infrastructuur onredelijk te belasten of de goede werking van de website te verstoren.
 • Enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden te plaatsen, te kopiëren, te bewerken, te verspreiden of op andere manieren inbreuk te maken op de privacy van anderen.
 • Zich kwetsend uit te laten over of jegens anderen of om te beledigen, te intimideren, te discrimineren, af te persen, zich gewelddadig te uiten of porno te verspreiden en
 • Gegevens te plaatsen die strijdig zijn met de doelstellingen van Reiscompany.

Deze opsomming is niet uitputtend. Ook andere onwenselijke handelingen zijn niet toegestaan, één en ander ter beoordeling van Reiscompany. Reiscompany heeft het recht een gebruiker uit te sluiten van gebruik van de website onverminderd alle overige rechten die aan Reiscompany toekomen.

Gebruiker gaat ermee akkoord dat Reiscompany het recht heeft om politie/justitie gegevens te verstrekken van een gebruiker indien die gegevens worden opgevraagd bij een vermoeden van strafrechtelijk handelen.

Voor het melden van een handelen in strijd met de omgangsnormen verzoekt Reiscompany de gebruiker contact met ons op te nemen.

Intellectuele eigendom

De gegevens op de website kunnen beschermd zijn door rechten van intellectuele eigendom. Deze rechten zijn voorbehouden en dienen te worden gerespecteerd. Gegevens kunnen zijn: teksten, afbeeldingen, foto’s en illustraties. Ook de website zelf is beschermd, waaronder de vormgeving, de software, woord- en beeldmerken en gegevens. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets van dit alles worden verveelvoudigd (waaronder “framing” mede wordt begrepen), aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Reiscompany of de betreffende rechthebbende. Het aanbrengen van een hyperlink vanaf een andere website naar (een pagina op) de website van Reiscompany is in beginsel toegestaan.

Reiscompany behoudt zich het recht voor een hyperlink vanaf de website te verbieden indien de inhoud, uitstraling of reputatie van de gast-website zich naar het oordeel van Reiscompany slecht verdraagt met de naam en reputatie van Reiscompany.

Communicatie

Bij communicatie met Reiscompany aanvaardt de gebruiker de verantwoordelijkheid voor het gebruik van e-mail als communicatiemiddel en de mogelijkheid dat e-mail niet of niet tijdig wordt ontvangen. De gebruiker dient altijd zijn spamfilter en de website te checken.

Privacy (privacyverklaring)

Reiscompany neemt de passende zorg in acht bij de verwerking van persoonsgegevens met respect voor ieders privacy.

Lees onze uitgebreide privacyverklaring.

Cookies (cookieverklaring)

Reiscompany maakt gebruik van cookies.

Lees onze uitgebreide cookieverklaring.

Beveiliging van de website

Reiscompany treft passende technische en organisatorische maatregelen voor de beveiliging van de website. De beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de kosten verbonden aan het treffen van de beveiliging niet onredelijk is.

Aansprakelijkheid (disclaimer)

Reiscompany is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van de website, waaronder het gebruik van gegevens op de website en evenmin voor de verplichtingen of geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomst(en) tussen een huurder en een verhuurder of (een) andere overeenkomst(en) die de gebruiker sluit.

Lees onze uitgebreide disclaimer.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van de website en op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten tussen de gebruiker en Reiscompany is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen

Mocht een geschil ontstaan tussen de gebruiker en Reiscompany, dan zal Reiscompany zich inspannen om het geschil samen met de gebruiker op te lossen. Reiscompany verzoekt de gebruiker om een klacht direct te melden via de helpdesk zodat Reiscompany deze meteen in behandeling kan nemen en zo mogelijk de nadelige gevolgen kan beperken. Reiscompany streeft naar een voortvarende oplossing.

De rechtbank te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit rechtsverhoudingen of overeenkomsten tussen de gebruiker en Reiscompany, behoudens indien de wet zich in het voorkomende geval ertegen verzet dat het geschil bij een andere rechter dan de rechter van de woonplaats van de gebruiker wordt aangebracht.

II. Specifieke voorwaarden adverteren accommodatie(s)

Dit deel van de Algemene Voorwaarden geldt, naast andere toepasselijke delen van de Algemene Voorwaarden, bij het adverteren van accommodatie(s) op de website.

Aard en reikwijdte van de overeenkomst

De plaatsing van accommodatie(s) op de website kan uitsluitend plaatsvinden door middel van sluiting van een advertentieovereenkomst met Reiscompany.

Wat zijn de verantwoordelijkheden van de adverteerder?

De adverteerder heeft eigen verantwoordelijkheden bij het communiceren van accommodatie(s). De adverteerder:

 • staat in voor de juistheid en volledigheid van gegevens zoals de prijs, beschikbaarheid en de eigenschappen van de accommodatie(s);
 • staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen het aanbieden van de accommodatie(s) en het gebruik van de gegevens;
 • aanvaardt dat Reiscompany niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor en het recht heeft tot verwijdering van de advertentie indien een derde stelt dat inbreuk wordt gemaakt op zijn rechten (“Notice and Take Down”);

Website

De adverteerder zal alle benodigde gegevens ter beschikking stellen voor de plaatsing van de accommodatie(s) op de website middels een advertentie in overeenstemming met het format van de website. Reiscompany heeft het recht om de ter beschikking gestelde gegevens ook te gebruiken voor algemene marketing- en reclamedoeleinden.

Wijzigingen zullen door de adverteerder meteen worden gecommuniceerd met Reiscompany. De wijzigingen zullen door Reiscompany worden doorgevoerd in de advertentie. De adverteerder zal geen onnodige, ongewenste, onjuiste of onvolledige gegevens vermelden.

Reiscompany is continu bezig met het verbeteren van de functionaliteit van de website. In de website kunnen wijzigingen worden aangebracht. De adverteerder zal de redelijke medewerking verlenen om daaraan bij te dragen.

Leidraad

Reiscompany hanteert een leidraad met daarin nadere uitleg, tips en spelregels voor het gebruik van de website en adverteren. De leidraad maakt deel uit van de overeenkomst met de adverteerder en wordt regelmatig bijgewerkt. De nieuwste versie van de leidraad geldt tussen de adverteerder en Reiscompany vanaf bekendmaking aan de adverteerder. De leidraad is te vinden via de link.

Lees onze advertentie voor de opmaak van de advertentiepagina.

Advertentieovereenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan. De adverteerder op het registratieformulier naar alle juistheid zijn of haar gegevens heeft ingevuld en gecontroleerd en akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en de verzendknop is aangeklikt.

Reiscompany zal haar werkzaamheden aanvangen nadat de overeengekomen vergoedingen zijn bijgeschreven op de bankrekening van Reiscompany en nadat alle gegevens en informatiemateriaal door Reiscompany zijn ontvangen.

Looptijd

De advertentieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van een jaar (12 maanden) en loopt aansluitend automatisch door telkens voor de duur van een jaar. De advertentieovereenkomst kan door adverteerder op ieder moment worden beëindigd door schriftelijke opzegging (waaronder mede wordt verstaan per e-mail aan Reiscompany). Bij opzegging vindt geen restitutie plaats.

Aanvullende advertentievormen

Reiscompany biedt de adverteerder ook de mogelijkheid om te adverteren in de nieuwsbrief en op klikbasis. Tevens is het mogelijk om een door plaatsing af te nemen op een andere website van Reiscompany. Deze vormen zijn alleen mogelijk in combinatie met een plaatsing van een of meerder accommodaties.

Prijsstelling

Alle door Reiscompany gevoerde advertentietarieven zijn exclusief BTW.

Reiscompany behoudt zichzelf het recht om de abonnementsstructuur en prijsstelling bij ingang van een nieuwe contractstermijn aan te passen. Van deze eventuele aanpassing zal Reiscompany de adverteerder tijdig op de hoogte stellen. De abonnementsstructuur en tarieven zijn altijd op de website terug te vinden op de daarvoor bedoelde pagina’s.

Facturen en betaaltermijn

Voor zover overeengekomen in de advertentieovereenkomst is de adverteerder voor een advertentie de jaarlijkse prijs verschuldigd. Een advertentie ziet op uitsluitend één (verhuur)object. De prijs dient telkens vooraf en voor de duur van een jaar te worden voldaan.

Bij gebreke van tijdige ontvangst van verschuldigde bedragen wordt de advertentielink van de website verwijderd, onverminderd alle verplichtingen van de adverteerder op grond van de overeenkomst, waaronder de verplichting tot betaling van al hetgeen is verschuldigd.

De adverteerder zal binnen enkele werkdagen, nadat is voldaan aan de algemene voorwaarden, per e-mail een factuur ontvangen van Reiscompany. Vanaf de dag dat de adverteerder akkoord gaat met de algemene voorwaarden gaat ook de vermelding van start met een minimale duur van 12 maanden.

Voor facturen van Reiscompany geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum. Reiscompany zal de inning van openstaande facturen uiterlijk 75 dagen na verzending van de factuur uit handen geven.

De overeengekomen kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de advertentieovereenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per jaar of afgesproken periode te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Reiscompany het recht de uitvoering van de werkzaamheden en de ter beschikkingstelling van de website te staken.

Gebruik van de website

In geval Reiscompany van menig is dat er door de adverteerder op oneigenlijk wijze gebruik wordt gemaakt van de website zal Reiscompany de adverteerder hiervan in kennis stellen, teneinde de adverteerder de mogelijkheid te bieden dit oneigenlijke gebruik in samenwerking met Reiscompany te herstellen. Indien het op oneigenlijke wijze gebruik maken van de website  door de adverteerder, na kennisgeving, blijft voortduren is Reiscompany gerechtigd de advertentieovereenkomst per direct te beëindigen.

Beëindiging advertentieovereenkomst

Reiscompany heeft op ieder moment het recht om de overeenkomst tussen Reiscompany en de adverteerder te beëindigen door opzegging met een opzegtermijn van vijf werkdagen, onverlet alle overige rechten voor wat betreft beëindiging van de overeenkomst.

Klachten & aansprakelijkheid

Reiscompany neemt klachten van gebruikers van de website serieus en verlangt hetzelfde van de andere gebruikers. Reiscompany is gerechtigd klachten van gebruikers te onderzoeken en zo nodig maatregelen te treffen, waaronder de verwijdering van een advertentie, onverlet overige rechten die Reiscompany toekomen.

Als klachten Reiscompany bereiken via een bezoeker, zal in beginsel het volgende protocol gevolgd worden: Reiscompany stuurt de klacht door naar de adverteerder met het verzoek om deze klacht op te nemen en af te handelen met de bezoeker. Reiscompany acht zich niet genoodzaakt klachten van een bezoeker jegens de adverteerder zelf af te handelen.

Toepasselijk recht

Op het gebruik van de website en op alle rechtsverhoudingen en overeenkomsten tussen de gebruiker en Reiscompany is Nederlands recht van toepassing.

Geschillen

Mocht een geschil ontstaan tussen de adverteerder en Reiscompany, dan zal Reiscompany zich inspannen om het geschil samen met de adverteerder op te lossen. Reiscompany verzoekt de adverteerder om een klacht direct te melden via de helpdesk zodat Reiscompany deze meteen in behandeling kan nemen en zo mogelijk de nadelige gevolgen kan beperken. Reiscompany streeft naar een voortvarende oplossing.

De rechtbank te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit rechtsverhoudingen of overeenkomsten tussen de adverteerder en Reiscompany, behoudens indien de wet zich in het voorkomende geval ertegen verzet dat het geschil bij een andere rechter dan de rechter van de woonplaats van de adverteerder wordt aangebracht.

III. Voorwaarden voor het plaatsen van een beoordeling

Lees onze spelregels voor het plaatsen van een beoordeling.

Versie: Rotterdam, 14 mei 2018